Attraktiva arbetsplatser med psykologisk trygghet

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet är en term som används för att beskriva klimatet inom en grupp där dess medlemmar känner sig fria att uttrycka sina åsikter, känslor och idéer utan rädsla för negativa konsekvenser. Det handlar om att skapa en miljö där människor känner sig bekväma att vara sig själva och att ta risker utan att behöva oroa sig för att bli förlöjligade, förnedrade eller straffade.

Psykologisk trygghet är särskilt viktigt inom arbetsgrupper och team där medlemmarna måste samarbeta för att uppnå gemensamma mål. När människor känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och känslor, ökar kommunikationen och samarbetet mellan medlemmarna och gruppen blir mer produktiv.

Forskning har visat att psykologisk trygghet har en stark koppling till arbetsprestation och att det kan påverka individens hälsa och välbefinnande. Det är därför viktigt för ledare och chefer att skapa en miljö som främjar psykologisk trygghet för att främja en sund arbetsplatskultur och uppnå organisationens mål.

Psykologisk trygghet är viktig av flera anledningar:

  1. Ökad prestation och produktivitet: När medarbetarna känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och idéer, ökar kommunikationen och samarbetet mellan medlemmarna. Detta kan leda till ökad prestation och produktivitet på arbetsplatsen.

  2. Förbättrad hälsa och välbefinnande: Att arbeta i en miljö där man känner sig trygg och stöttad kan minska stress och öka hälsa och välbefinnande hos medarbetarna.

  3. Ökad kreativitet och innovation: När medarbetarna känner sig trygga att tänka utanför boxen och att föreslå nya idéer, kan detta leda till ökad kreativitet och innovation på arbetsplatsen.

  4. Ökad motivation: Att känna sig trygg på arbetsplatsen kan öka medarbetarnas motivation och engagemang för att uppnå gemensamma mål.

  5. Minskat sjukfrånvaro och personalomsättning: När medarbetarna känner sig trygga på arbetsplatsen är det mindre troligt att de söker sig till andra jobb eller tar sjukledigt på grund av stress eller oro.

Sammanfattningsvis kan psykologisk trygghet på arbetsplatsen ha en positiv inverkan på både medarbetarna och organisationen som helhet. Det är därför viktigt för chefer och ledare att skapa en miljö som främjar psykologisk trygghet och att arbeta för att upprätthålla den över tid.


Stor förändring med små medel
Vi på Bravur Psykologi jobbar med chefer och ledare för att stärka företags psykologiska trygghet. Vill du och ditt företag förändra med Bravur? Kontakta oss för mer info